Vandaag nog uw eigen facilitair platform online? Ervaar het gemak van onze gebruiksvriendelijke applicatie. 

Tridoo BV (Tridoo) verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In deze Privacy Verklaring informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe uw privacy rechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn.

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle activiteiten (inclusief via de website) van Tridoo. Deze Privacy Verklaring geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

Tridoo gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Telecommunicatiewet (Tw).

Verantwoordelijke

Tridoo is de verantwoordelijke in de zin van de Wbp.

Tridoo vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar klanten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wbp stelt. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen.

Voor welke doeleinden verwerkt Tridoo uw persoonsgegevens?

Tridoo verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, waaronder voor:
• het voeren van de klantenadministratie;
• het aanbieden van ondersteuning en dienstverlening via de Servicedesk;
• het na akkoord versturen van nieuwsbrieven en andere elektronische berichten;
• het bevragen van klanten en het doen van klanttevredenheidsonderzoeken;
• het registreren van uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies);
• het opnemen van telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden;
• het kunnen leveren van dienstverlening aan klanten via Chatberichten;

Tridoo verwerkt persoonsgegevens onder andere omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar overeenkomsten met klanten, maar ook om te voldoen aan een wettelijke verplichting, waaronder bijvoorbeeld het voeren van een klantenadministratie. Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt in het kader van de samenwerking met derden partijen.

Tridoo verwerkt persoonsgegevens via onder andere de Servicedesk, de website en de Chat. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van Tridoo. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt Tridoo uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

Welke persoonsgegevens verzamelt Tridoo?

Tridoo verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn:
• NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
• telefoonnummer;
• e-mailadres;
• interactiegegevens (bijvoorbeeld cookie of informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met de Servicedesk of via de Chat. Er wordt bijvoorbeeld een notitie van het gesprek met de deelnemers opgeslagen).
• Internetbrowser en apparaat type;
• Gegevens over uw activiteiten/surfgedrag op onze website.

Tridoo verzamelt (persoons)gegevens direct bij u, maar in voorkomende gevallen ontvangt Tridoo ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

Hoe zorgt Tridoo voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

Tridoo gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Tridoo neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Tridoo deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met deze Privacy Verklaring en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

In opdracht van Tridoo kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Tridoo maakt afspraken met deze bewerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten 'bewerkersovereenkomsten'.

Gegevensdeling met derden

Tenzij in deze Privacy Verklaring genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden.

Tridoo verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Bewaartermijnen

Tridoo bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp.

De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan Tridoo. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van artikel 35 Wet bescherming persoonsgegevens. Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te contoleren. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor Tridoo) maakt.

Stuur uw verzoek naar:
Tridoo BV
Reitscheweg 1-7
5232 BX ’s-Hertogenbosch
Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past Tridoo steeds de nieuwste beveiligingstechnologie toe. Als u gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit dus altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte.
Tridoo neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Clickgedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van u opgenomen zonder dat u daar expliciet opdracht toe geeft zoals bij het aanvragen van informatie.

Gebruik van cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van de website voor u makkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
Cookies accepteren
Onze website functioneert het beste als u de cookies accepteert. U kunt onze cookies eenvoudig accepteren in de cookiemelding die tijdens uw eerste bezoek aan de website verschijnt.

Analytische cookies

De analytische cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die we hiermee verkrijgen, helpt ons om de website te verbeteren, waardoor deze beter aansluit op uw wensen.
Wij gebruiken hiervoor de volgende dienst:

Google Analytics

We maken gebruik van Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website en mogelijk om te bepalen hoe effectief onze AdWords-advertenties zijn. Google Analytics gebruikt hierbij cookies om gegevens over het website bezoek bij te houden. Meer informatie over deze cookies en hun geldigheidsduur vindt u hier. Als u meer wilt weten over het privacy beleid van Google Analytics, klik hier.

Nieuwsbrieven MailChimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘uitschrijf’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Met Mailchimp is een bewerkersovereenkomst gesloten.

Privacy beleid van derden

Op de website van Tridoo kunt u links aantreffen naar andere, niet bij Tridoo behorende, websites. Tridoo kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom, u altijd op de hoogte te stellen van het privacy beleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Deze Privacy Verklaring is voor het laatst gewijzigd op: 23 mei 2018

Tridoo behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de Privacy Verklaring. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze Privacy Verklaring. Tridoo raadt u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

 

Meld u nu aan bij Tridoo Services

Aanmelden is gratis en geheel vrijblijvend. U kunt het aanmeldproces ook op een later moment voltooien wanneer het u uitkomt. Vul uw naam en e-mailadres in en klik op "Meld u nu aan".

U ontvangt van ons een e-mail met een link die u stap-voor-stap door het aanmeldproces zal leiden. Als de aanmelding is afgerond kunt u direct starten